SVOPAP vzdělávací centrum ve spolupráci s ERC Pardubice – Mnětice
nabízí zájemcům kvalifikační kurz pro odbornou činnost


I N S E M I N A Č N Í      T E C H N I K      P R O      I N S E M I N A C Í      K O N Í


na základě plemenářského zákona č.154/2000 Sb. a Vyhlášky MZe č. 33/2001 Sb.

Délka kurzu: 4 dny

Teoretická a praktická část - náplň kurzu dle Vyhlášky MZe č. 33/2001 Sb.

OBECNÉ INFORMACE

Termín konání: 4. - 7. února 2004 (var. symbol: 299)

teoretická příprava v budově spol. PROTECO Praha (Bělohorská 59, Praha 6)

praktická příprava v ERC Pardubice – Mnětice a hřebčinec Nemošice

vyučující jsou odborníci z Agronomické fakulty ČZU v Praze, VFU v Brně, ERC Pardubice - Mnětice a MZe ČR

zkouška se dělí na část praktickou a teoretickou (písemná a ústní)

osvědčení vydává na základě úspěšné zkoušky MZe ČR

vstupní předpoklady :

  •   pro odbornou činnost inseminačního technika: vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny, nebo úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání zemědělského nebo veterinárního zaměření s výukou předmětů vztahujících se k živočišné výrobě
  •   pro chovatele, provádějící inseminaci vlastních klisen je vyžadováno nejméně střední odborné vzdělání zemědělského zaměření

ubytování možné zajistit (není v ceně kurzu):

  •   pro výuku v Praze (středa – čtvrtek) na Kolejích České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole v ceně 180 – 210 Kč za lůžko a den
  •   pro výuku v Pardubicích (pátek – sobota) v hotelu Kristl (areál SVÚ Pardubice) v ceně 280 Kč za lůžko (ceny jsou z roku 2003)

 

Cena kurzu: 5 200,- Kč. Kurz bude zahájen při zájmu nejméně 10 zájemců, maximální kapacita kurzu je 18 uchazečů.

Kursovné je splatné jednorázově na účet číslo: 15 35 17 473 / 0600 (GE Capital Bank, a.s., OM Hůrka, Praha 5) s variabilním symbolem 299 . Jako specifický symbol uvádějte datum narození nebo rodné číslo.

 

Přihlášky s přiloženou kopií dokladu o zaplacení a ověřenou kopií výučního listu, vysvědčení SŠ nebo diplomu VŠ zasílejte na adresu:

 

SVOPAP vzdělávací centrum s.r.o.
U Sanatoria 586, 153 00 Praha 5 – Radotín,
Tel./fax/zázn.: 257913195,
Mob.: 602/450704, 724/207429,
E-mail: ,

 

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A

společnosti SVOPAP do odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti pro výkon odborných činností podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

I N S E M I N A Č N Í   T EC H N I K   P R O   I N S E M I N A C I   K O N Í
V termínu: ………………………………………………. var. symbol: ……………….

Příjmení ………………………………………………….. jméno ………………………
Titul, popř.akademický titul……………………………… datum nar. ……………………
Místo narození: ……………………………………………….
Trvalý pobyt
Ulice………………………………………………………………..č.p…………………….
Město………………………………………………………………..PSČ…………………..
Telefon ………………………… Fax ……………….…… Mobilní tel. …….…………..
E-mail:……………………………………………………………………...........…………..
IČO: ………………………. (uveďte pouze v případě, požadujete-li daňový doklad)
Nejvyšší dokončené vzdělání (název školy a rok dokončení):
……………………………………………………………………………………………….
(k přihlášce je nutné doložit kopií dokladu o dosaženém vzdělání)

PODMÍNKY: v případě zrušení závazné přihlášky ze strany účastníka se účtují následující stornopoplatky: 30 a více dnů před zahájením – bez poplatku, 29 až 11 dnů před začátkem kurzu – 40% z ceny kursovného, 10 až 5 dny před zahájením – 80% z ceny kursovného, 4 dny před zahájením nebo později – 100% ceny kurzu.
Součástí přihlášky je kopie dokladu o zaplacení kursovného a kopie dokladu o dosaženém vzdělání.
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.

V ……………….…….. dne ……………             …………………….……………… Podpis