Équinní reprodukční centrum pardubice - Mnětice


Embryotransfer

Schema odběru embryi - klinkutím zvětšitMetoda transferu koňských embryí zatím stále zůstává spíše v oblasti výzkumu a vývoje technologií. Navzdory poměrně nestabilní úspěšnosti a vysoké finanční nákladnosti je tato moderní reprodukční metoda již v praktickém chovu využívána.
Organizačně se jedná o pečlivě plánovanou akci vyžadující důkladnou přípravu jak klisny "dárce" tak klisen "příjemců".

Podstata metody embryotransferu neboli přenosu ranného zárodku:

Klisna "dárce" je během říje oplodněna a ranný zárodek ve stadiu blastocysty o velikosti desetiny milimetru je sedmý den od oplodnění (ovulace) z klisny vyjmut. Vyjmutí se vzhledem k velmi malé velikosti zárodku (embrya) provádí výplachem dělohy speciální tekutinou a následnou izolací embrya pomocí mikroskopického přístroje.
Izolavané embryo je co nejdříve vpraveno (přeneseno) do předem důkladně připravené náhradní klisny "příjemce".
Přijme-li náhradní matka přenesené embryo, v následujících dnech dojde ke spojení zárodku s placentou matky a k dalšímu vývoji nového jedince.

embryo_blastocysty

Klisna "dárce embrya"

Dle účelu pro který je metoda embryotransferu využívána jsou jako dárkyně embryí vybírány klisny mladé u kterých již probíhá pravidelný říjový cyklus, klisny sportující, chovné klisny bez reprodukčních potíží nebo naopak starší klisny s projevy sekundární neplodnosti
(chronické záněty dělohy, problémy s udržením gravidity, …). Díky velké finanční náročnosti této metody se předpokládá jako rozhodující kriterium výběru dárce genetická hodnota klisny. Podmínkou výběru dárce je funkčnost vaječníků klisny projevující se zráním folikulu(ů) a následnou ovulací v pravidelných říjových cyklech.
Samozřejmostí, která značně ovlivňuje výsledek embryotransferu je dobrá kondice a zdravotní stav klisny.

Klisna "příjemce embrya"

36denni_embryoDo hlavních kriterií shrnuto vhodnými jedinci pro příjem embrya jsou zdravé, reprodukčně bezproblémové klisny ve věku od 3 do 10ti let. Mohou být využity i klisny starší, ale vždy s předpokladem schopnosti přijmout přenesené embryo a zajistit mu dobré podmínky pro jeho vývoj v nového jedince, porod i odchov. V našich podmínkách se dobře zarodekosvědčily chladnokrevné klisny.


Hlavním bodem přípravy klisen pro příjem embrya je časová synchronizace jejich říjových cyklů s cyklem klisny dárkyně. To se provádí hormonálně navozením říje s následnou pravidelnou sonografickou kontrolou průběhu říje u skupiny klisen. Nástup říje nebývá ve skupině klisen stejně rychlý, v mnoha případech je časové rozpětí delší než toleruje postup a takovéto klisny musí být ze skupiny vyřazeny. Z toho důvodu je účelné zahájit přípravu minimálně dvou (lépe tří) klisen příjemců na jednu klisnu dárkyni.

Úspěšnost metody

Úspěšnost metody přenosu embryí je podstatně závislá na mnoha faktorech, z nichž značná část dosud nebyla uspokojivě popsána.

Konečný výsledek je tak daný jejich vzájemným působením následujících faktorů:

  • "reprodukční zdatnost" skupiny klisen (dárce i příjemce)
  • stupeň časové synchronizace říje příjemců vzhledem k dárci
  • kvalita říje skupiny klisen (dárce i příjemce)
  • kvalita použitého spermatu k inseminaci (použití čerstvého či zmrazeného spermatu)
  • provedení inseminace
  • provedení vlastního přenosu embrya
  • kvalita přenášeného embrya
  • další …

Dlouhodobější průměr úspěšnost současně využívané metody nechirurgického přenosu embryí se pohybuje mezi 50% a 60% zisku embryí z provedených výplachů dělohy klisny dárce. Přežívání přenesených embryí do klisny příjemce kolísá mezi 30% a 50%.

Z uvedeného je zřejmé, že pro dosažení příznivého výsledku v podobě březí klisny příjemce je třeba počítat s opakovaně prováděnými výplachy a přenosy embryí včetně přípravy skupiny klisen.

Přínos metody embryotransferu v chovu koní

Zkrácení generačního intervalu

Embryotransfer umožňuje reprodukční využití již tříletých, případně dvouletých klisen. Zkracuje tedy generační interval o dobu danou rozdílem mezi dobou pohlavní a tělesné dospělosti.

Intenzívní reprodukční využití vynikajících klisen

Embryotransfer dává předpoklady pro narození více hříbat od jedné klisny (dárce) za jeden rok. Teoreticky z každé říje klisny dárce je možné využít dozrávající vajíčko(a), klisnu oplodnit a vzniklá embrya přenést do náhradních matek.

Reprodukční využití klisen působících ve sportu

V tradičním pojetí se chov koní se soustavným sportovním využitím vylučují. Embryotransfer přináší možnost získávání embryí ze sportujících klisen během celé sportovní sezóny která se vzájemně kryje se sezónou připouštění. Klisna dárkyně je prakticky omezena ve sportovní přípravě pouze několik hodin po výplachu embrya.

Řešení některých druhů neplodnosti klisen

Embryotransfer je úspěšně využíván v případech tzv. sekundární neplodnosti. Jedná se o případy kdy postižená klisna je sice schopna vyprodukovat embryo které však z příčin neodpovídajícího prostředí v děloze po sestupu do děložního prostředí odumírá. Popsaný stav je často příznačný pro starší klisny s diagnózou chronických děložních zánětů, děložních cyst apod.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o.Webové stránky a kvalitní CMS