napište nám... návrat na muller-equine.cz
O firmě ERC
Inseminace čerstvým spermatem
Inseminace zmraženým spermatem
Mražení inseminačních dávek
Středisko reprodukce Nemošice
Technologie
Embryotransfer
Aktuality

Galerie hřebců

Ceník
Otázky a odpovědi
Program inseminace čerstvým spermatem

Program inseminace čerstvým spermatem je moderní postup ve alechtění koní, který umo~ňuje provádět chovatelskou činnost daleko efektivněji v porovnání s přirozenou plemenitbou. To se týká předevaím následujících aspektů:

Kvalitní genetika
- ka~doročně se měnící nabídka velmi kvalitních hřebců z celé aíře aktuálně nejúspěanějaích světových linií.

Úspora nákladů na připuatění klisny
- klisna nemusí cestovat za hřebcem, ale naopak inseminační dávka je expresně zasílána na místo provedení umělého oplodnění - inseminace

Pravidelná kontrola reprodukčního stavu klisny
- v případě, ~e svěříte klisnu do péče specializovaného inseminačního technika, odborně provedenou inseminací na základě pravidelného sonografického vyaetření pohlavního aparátu klisny lze předejít mnoha komplikacím při zapouatění a při zabřezávání

Dobré výsledky
- dobré, z velké části garantované výsledky zabřezávání klisen dané předevaím:

 • neustálou kontrolou kvality zasílaných inseminačních dávek

 • dobře odvedenou prací kvalifikovaných inseminačních techniků

 • splatností podstatné části připouatěcího poplatku a~ za zabřezlou klisnu

Minimalizace rizika onemocnění či zranění klisny
- vyloučení rizika přenosu pohlavních chorob či jiné infekce která mů~e nastat důsledkem kontaktu klisny s cizím prostředím během připouatění

 
 
Organizační zále~itosti

Připouštěcí sezóna

- připouštěcí sezóna začíná 1. února 2004 a končí 31. srpna 2004, po skončení připouštěcí sezóny nebudou již objednávky na inseminační dávky přijímány.

Příjem objednávek

- objednávky se přijímají ve dnech:
     Pondělí, Středa, Pátek a Neděle
      v~dy od 7:00 do 9:00 hod.
      na tel. číslech:
   466 670 861, 603 501 056, 603 878 518
- při objednávce je třeba hlásit:

 • jméno a adresu chovatele, IČO, DIČ

 • jméno a životní číslo klisny (výžeh) , případně dalaí identifikační údaje

 • stanici, kam bude doručeno sperma

 • jméno vybraného hřebce

 • v případě teplokrevných koní plemennou knihu (český teplokrevník, slovenský teplokrevník) v rámci které připuštění proběhne

 

Doručení spermatu

 • sperma bude doručeno na dohodnuté místo ~eleznicí, případně jiným způsobem podle dohody při objednávce v tý~ den v odpoledních hodinách

 • spolu se spermatem bude zaslán Dodací list spermatu a Dohoda o provedení inseminace, ka~dá inseminační dávka je opatřena pomůckami nutnými k provedení inseminace (sterilní inseminační rukavice, katetr)

 • v případě přepravy spermatu vlakem bude zásilka do vyzvednutí ulo~ena v zavazadlové pokladně cílové stanice, zásilka je vydána pouze osobě uvedené na přepravním listu zásilky po předlo~ení občanského průkazu, v případě dobírkové zásilky proti hotovosti.

 

Provedení inseminace klisny

 • inseminaci provede odborně způsobilý inseminační technik nebo veterinární lékař, u vlastních klisen i sám chovatel

 • v případě potřeby doporučíme a zajistíme kontakt na nejbli~aího inseminačního technika

 • ihned po provedení inseminace je třeba vyplnit přilo~ené průvodní listy a zaslat je nejdéle po skončení říje zpět na inseminační stanici

 • pokud nedojde do 36 hodin po inseminaci k ovulaci (ke skončení říje) je třeba objednat dalaí dávku spermatu a inseminaci opakovat.

 


Vyaetření březosti:

 • provede inseminační technik nebo veterinární lékař na objednávku chovatele

 • výsledek vyaetření chovatel oznámí inseminační stanici potvrzeným tiskopisem zasílaným společně s první inseminační dávkou v připouatěcí sezoně

 • druhý originál potvrzení o březosti pečlivě uschovejte. Na konci připouatěcí sezony poslou~í jako doklad k ~ádosti o státní dotaci

 

Dalaí slu~by spojené s inseminací klisny

 • pokud chovatel včas oznámí inseminační stanici, ~e klisna je březí, zaale mu IS předvyplněné tiskopisy a dalaí nále~itosti a pokyny k podání ~ádosti o státní dotaci za inseminovanou březí klisnu

 • pokud včas oznámí narození hříběte, budou mu zaslány zkumavky na krev, předvyplněné tiskopisy a pokyny pro provedení testu paternity a podání ~ádosti na úhradu nákladů tohoto testu státní dotací

 
Návod k pou~ití zaslaného semene k inseminaci klisnyPřeprava spermatu
Sperma j přepravováno ve speciálním přepravníku tak, aby teplota spermatu během přepravy byla udr~ena v rozmezí 4 a~ 10 C. V tomto přepravníku je injekční stříkačka s ředěným a zchlazeným spermatem, která představuje jednu inseminační dávku. Přidán je sterilní inseminační katetr s inseminační rukavicí a Dodací list spermatu.
Sperma je odesíláno větainou vlakem zhruba kolem 10oo hod. z Pardubic. Na místě určení je tý~ den odpoledne nebo večer, podle dohodnutého spoje.

Inseminace klisen
Ka~dá jednotlivá dodávka čerstvého spermatu obsahuje 1 inseminační dávku na inseminaci pouze jedné klisny a je součástí komplexní slu~by inseminace dané klisny.
Sperma je konzervováno na dobu nutnou k jeho přepravě, proto je třeba provést inseminaci bez zbytečných odkladů po doručení spermatu. Spermie zůstávají v pohlavních orgánech oplozeníschopné klisny po dobu 36 a~ 48 hodin. Pokud nedojde do 48 hodin po provedené inseminaci k ovulaci, je třeba znovu objednat sperma hřebce a inseminaci opakovat.

Provedení inseminace
 Injekční stříkačka se prostřednictvím krátké hadičky spojí s přilo~eným inseminačním katetrem, do stříkačky se nasaje asi 5 ml vzduchu a katetr se naplní spermatem ze stříkačky. Předem se řádně omyje a osuaí vulva klisny. Inseminační katetr se rukou krytou přilo~enou sterilní rukavicí zavádí do pochvy klisny a do prvé třetiny dělo~ního krčku. Sperma se vytlačuje tak, aby vzduchová bublina nakonec vytěsnila vaechno sperma ze zavaděče.
 Hygiena a správné provedení inseminace je základem úspěchu. Inseminace má v optimálním případě krátce předcházet ovulaci.
 Proto je třeba sperma objednat a~ tehdy, kdy podle rektálního vyaetření a případných dalaích příznaků je klisna ve stadiu těsně před ovulací. Inseminaci je pak nutné opakovat po 48 hodinách a~ do zjiatěné ovulace.

Sperma se rozesílá 4 x týdně v Pondělí, Středu, Pátek a v Neděli. Objednávky je třeba telefonicky nahlásit nejpozději do 9:00 hod. v odběrový den nebo i předcházející den.

Evidence o inseminaci
Základní evidence o inseminaci klisny:

 1. Dohoda o inseminaci klisny - stanovuje podmínky pro provedení slu~by a je podkladem pro zápis klisny do Připouatěcího rejstříku.

 2. Dodací list spermatu - sleduje osud ka~dé inseminační dávky a je podkladem pro zápis termínu inseminace.
    Prosíme o urychlené navrácení řádně vyplněné a podepsané Dohody o inseminaci klisny a Dodacího listu spermatu spolu s prázdným polystyrenovým přepravníkem spermatu.
    Sperma mů~e být dodáno inseminačnímu technikovi nebo chovateli. Po navrácení řádně vyplněné a podepsané Dohody o inseminaci klisny a vaech řádně vyplněných a podepsaných Dodacích listů spermatu zapíae inseminační stanice inseminaci klisny do plemenářské evidence a vystaví majiteli klisny Připouatěcí lístek. Po vyrovnání vaech závazků zaale tento lístek majiteli klisny.

     
Katalog hřebců pro připouatěcí sezónu 2004
Accordino T (Acord II - Landgraf I - Masetto)
Accordino T
Acord II -Landgraf I -Masetto
Corrado II (Cor De La Bryere - Capitol I - Maestose)
Corrado II

Cor De La Bryere -Capitol I - Maestose
Corsár (Carthago Z - Corvet - Varin)
Corsár

Carthago Z - Corvet - Varin
Edminton (Emilion - Nimmerdor - Ladykiller)
Edminton

Emilion - Nimmerdor - Ladykiller
Langaas Trinket (Coed Coch Leonard - Brockwel Berwyn - Llanarth Lancelot)
Langaas Trinket

Coed Coch Leonard
- Brockwel Berwyn
Veneur Du Luc (Double Espoir - Popof - Fra Diavolo)
Veneur Du Luc

Double Espoir - Popof - Fra Diavolo
Minerál (Mys - Marin Lipský - Furioso XV-55)
Minerál

Mys - Marin lipský - Furioso
Nimrod (Nebelstein - Nachtflug - Achensee)
Nimrod

Nebelstein - Nachtflug - Achensee
Palisco (Jalisco B - Gaur - Kalmiste)
Palisco

Jalisco B - Gaur - Kalmiste
Streimur (Streigar - Pagrip - Neugal)
Streimur

Streigar - Pagrip
LATINUS

uhynul na koliku,
pro příští sezónu
nabídneme inseminaci
mraženým spermatem
 
návrat na titulní stránku