napište nám... návrat na muller-equine.cz
O firmě ERC
Inseminace čerstvým spermatem
Inseminace zmraženým spermatem
Mražení inseminačních dávek
Středisko reprodukce Nemošice
Technologie
Embryotransfer
Aktuality

Galerie hřebců

Ceník
Otázky a odpovědi
Technologie
   

Inseminace klisen čerstvým spermatem

   
Inseminace klisen čerstvým spermatem vychází z možnosti použití naředěného a na teplotu 4 - 8 st. celsia zchlazeného spermatu k umělému oplodnění (inseminace) klisen do 24 případně i více hodin po jeho odběru od hřebce.


Technologie zpracování pro potřebu inseminace klisen čerstvým spermatem je následující:

 • odběr spermatu od hřebce
  Kliknutím zvětšíte obrázek
odběr spermatu od hřebce
 • posouzení kvality a zpracování odebraného spermatu s cílem
  • zachování oplozovací schopnosti spermií
  • zajištění konstantního počtu spermií v inseminační dávce
 
posouzení kvality
 • zchlazení ředěného spermatu na 4 st Celsia
 
 • rozdělení spermatu do jednotlivých inseminačních dávek
 
 • expedice inseminačních dávek ve speciálních termo-izolačních přepravnících (vlakem, autobusem, automobilem)
 
 

Při inseminaci klisen je předpokladem:

 • sperma zpracované danou technologií zachová zpravidla do 12ti hodin po odběru neomezenou oplozovací schopnost a do 36ti hodin po odběru je ještě stále použitelné k inseminaci klisny
 • po provedené inseminaci přežívají oplozeníschopné spermie v pohlavních orgánech klisny 48 hodin

Z tohoto předpokladu pro praxi vyplývá:

 • v optimálním případě má být inseminace klisny provedena do 12ti hodin po odběru spermatu, v méně optimálním případě do 36ti hodin
 • v případě potřeby, pokud nedošlo k ovulaci Graafova folikulu, je třeba inseminaci opakovat v intervalu maximálně 48 hodin

Klíčovým okamžikem úspěšného připuštění je určení správné doby inseminace, která by v optimálním případě měla krátce předcházet ovulaci. Určení doby inseminace tedy znamená předpovědět dobu ovulace Graafova folikulu, a to na základě:

 • rektálního vyšetření vaječníků klisny (palpací, sonograficky)
 • konzistence cervikálního hlenu
 • délky říje s přihlédnutím k ročnímu období

Termín inseminace je určen především:

 • předpokládanou dobou ovulace
 • termínem, ve kterém se expeduje sperma (Pondělí, Středa, Pátek, Neděle)

Inseminace klisen zmrazeným spermatem


SPermie - kliknutím zvětšíte obrázek Inseminace klisen zmrazeným spermatem vychází z možnosti dlouhodobě konzervovat sperma zmražením v kapalném dusíku (teplota je -196 st. Celsia) po desítky let bez podstatné ztráty oplozovací schopnosti spermatu.

Po odběru je sperma hodnoceno, ředěno, zchlazeno a zmraženo v kapalném dusíku, ve kterém je dále dlouhodobě skladováno při extremně nízké teplotě - 196 st. celsia. Sperma je mraženo v různých technologiích. Jedna inseminační dávka obsahuje zpravidla 200 milionů pohyblivých spermií. Každá inseminační dávka je opatřena zřetelným označením které nelze změnit nebo zlikvidovat.

Při inseminaci klisny je předpokladem:

 • sperma zmrazené v kapalném dusíku je možné použít kdykoli a kdekoli, oplozovací schopnost zmrazeného spermatu zůstává zachována po desítky let
 • po rozmrazení a provedené inseminaci přežívají oplozeníschopné spermie v pohlavních orgánech klisny 12 až 24 hodin
 • oplozovací schopnost zmrazeného spermatu oproti čerstvému spermatu je do jisté míry snížena

Z tohoto předpokladu vyplývá:

 • inseminaci je možné velmi přesně načasovat, sperma je možné rozmrazit v kteroukoli dobu. Sperma je vždy stejné kvality.
 • v případě potřeby, nedošlo-li k ovulaci Graafova folikulu je třeba inseminaci opakovat po 24ti hodinách

Určení doby inseminace:

 • inseminace by v optimálním případě měla krátce předcházet ovulaci. Protože je možné rozmrazit sperma k inseminaci v libovolnou dobu, je možné časově přesněji nasměrovat inseminaci k blížící se ovulaci. Přesné určení předpokládané doby ovulace a provedení inseminace co nejblíže k ovulaci je základem úspěchu.
 • pro předpovězení blížící se ovulace je nejvhodnější metodou:
   • opakované rektální vyšetření folikulu na vaječníku říjící se klisny sonograficky nebo palpací
   • případné posouzení konzistence cervikálního hlenu


Zmrazené sperma je nutné přepravovat pouze ve speciálních kontejnerech na kapalný dusík. Lze je převážet osobním automobilem, nelze je posílat prostředky hromadné dopravy.

   

Sonografické vyšetření pohlavního aparátu klisen

   


Sonografie - moderní metoda využívaná v reprodukci koní umožňující:

 • spolehlivé určení optimální doby k inseminaci klisny
 • rannou diagnostiku březosti (od 12tého dne od posledního připuštění)
 • detekci, případně následnou redukci dvojčat
 • včasné odhalení patogenních stavů a reprodukčních anomálií pohlavních orgánů klisny - možnost předcházení reprodukčním problémům, případně možnost včasného terapeutického zásahu


Graafův folikul těsně před ovulací   Březost ve stadiu 12-ti dní  
Graafův folikul těsně před ovulací
 
Březost ve stadiu 12-ti dní
 
 
Embryotransfer

 

Úvod: Kliknutím zvětšíte obrázek
Metoda transferu koňských embryí zatím stále zůstává spíše v oblasti výzkumu a vývoje technologií. Navzdory poměrně nestabilní úspěšnosti a vysoké finanční nákladnosti je tato moderní reprodukční metoda již v praktickém chovu využívána.
Organizačně se jedná o pečlivě plánovanou akci vyžadující důkladnou přípravu jak klisny "dárce" tak klisen "příjemců".

Podstata metody embryotransferu neboli přenosu ranného zárodku:
embryo 2 buňky - kliknutím zvětšíte obrázekembryo 4 buňky - kliknutím zvětšíte obrázekKlisna "dárce" je během říje oplodněna a ranný zárodek ve stadiu blastocysty o velikosti desetiny milimetru je sedmý den od oplodnění (ovulace) z klisny vyjmut.

Vyjmutí se vzhledem k velmi malé velikosti zárodku (embrya) provádí výplachem dělohy speciální tekutinou a následnou izolací embrya pomocí mikroskopického přístroje.
Izolavané embryo je co nejdříve vpraveno (přeneseno) do předem důkladně připravené náhradní klisny "příjemce".
Přijme-li náhradní matka přenesené embryo, v následujících dnech dojde ke spojení zárodku s placentou matky a k dalšímu vývoji nového jedince.

Klisna "dárce embrya"
Blastocysty - kliknutím zvětšíte obrázek Blastocysta - kliknutím zvětšíte obrázek Dle účelu pro který je metoda embryotransferu využívána jsou jako dárkyně embryí vybírány klisny mladé u kterých již probíhá pravidelný říjový cyklus, klisny sportující, chovné klisny bez reprodukčních potíží nebo naopak starší klisny s projevy sekundární neplodnosti (chronické záněty dělohy, problémy s udržením gravidity, …).
Díky velké finanční náročnosti této metody se předpokládá jako rozhodující kriterium výběru dárce genetická hodnota klisny. Podmínkou výběru dárce je funkčnost vaječníků klisny projevující se zráním folikulu(ů) a následnou ovulací v pravidelných říjových cyklech.
Samozřejmostí, která značně ovlivňuje výsledek embryotransferu je dobrá kondice a zdravotní stav klisny.

Klisna "příjemce embrya"
Do hlavních kriterií shrnuto vhodnými jedinci pro příjem embrya jsou zdravé, reprodukčně Kliknutím zvětšíte obrázekbezproblémové klisny ve věku od 3 do 10ti let. Mohou být využity i klisny starší, ale vždy s předpokladem schopnosti přijmout přenesené embryo a zajistit mu dobré podmínky pro jeho vývoj v nového jedince, porod i odchov. V našich podmínkách se dobře osvědčily chladnokrevné klisny.Kliknutím zvětšíte obrázek

Hlavním bodem přípravy klisen pro příjem embrya je časová synchronizace jejich říjových cyklů s cyklem klisny dárkyně. To se provádí hormonálně navozením říje s následnou pravidelnou sonografickou kontrolou průběhu říje u skupiny klisen. Nástup říje nebývá ve skupině klisen stejně rychlý, v mnoha případech je časové rozpětí delší než toleruje postup a takovéto klisny musí být ze skupiny vyřazeny. Z toho důvodu je účelné zahájit přípravu minimálně dvou (lépe tří) klisen příjemců na jednu klisnu dárkyni.

Úspěšnost metody
Úspěšnost metody přenosu embryí je podstatně závislá na mnoha faktorech, z nichž značná část dosud nebyla uspokojivě popsána.

Konečný výsledek je tak daný jejich vzájemným působením následujících faktorů:
- "reprodukční zdatnost" skupiny klisen (dárce i příjemce)
- stupeň časové synchronizace říje příjemců vzhledem k dárci
- kvalita říje skupiny klisen (dárce i příjemce)
- kvalita použitého spermatu k inseminaci (použití čerstvého či zmrazeného spermatu)
- provedení inseminace
- provedení vlastního přenosu embrya
- kvalita přenášeného embrya
- další …

Dlouhodobější průměr úspěšnost současně využívané metody nechirurgického přenosu embryí se pohybuje mezi 50% a 60% zisku embryí z provedených výplachů dělohy klisny dárce. Přežívání přenesených embryí do klisny příjemce kolísá mezi 30% a 50%.

Z uvedeného je zřejmé, že pro dosažení příznivého výsledku v podobě březí klisny příjemce je třeba počítat s opakovaně prováděnými výplachy a přenosy embryí včetně přípravy skupiny klisen.

Přínos metody embryotransferu v chovu koní

Zkrácení generačního intervalu
Embryotransfer umožňuje reprodukční využití již tříletých, případně dvouletých klisen. Zkracuje tedy generační interval o dobu danou rozdílem mezi dobou pohlavní a tělesné dospělosti.

Intenzívní reprodukční využití vynikajících klisen
Embryotransfer dává předpoklady pro narození více hříbat od jedné klisny (dárce) za jeden rok. Teoreticky z každé říje klisny dárce je možné využít dozrávající vajíčko(a), klisnu oplodnit a vzniklá embrya přenést do náhradních matek.

Reprodukční využití klisen působících ve sportu
V tradičním pojetí se chov koní se soustavným sportovním využitím vylučují. Embryotransfer přináší možnost získávání embryí ze sportujících klisen během celé sportovní sezóny která se vzájemně kryje se sezónou připouštění. Klisna dárkyně je prakticky omezena ve sportovní přípravě pouze několik hodin po výplachu embrya.

Řešení některých druhů neplodnosti klisen
Embryotransfer je úspěšně využíván v případech tzv. sekundární neplodnosti. Jedná se o případy kdy postižená klisna je sice schopna vyprodukovat embryo které však z příčin neodpovídajícího prostředí v děloze po sestupu do děložního prostředí odumírá. Popsaný stav je často příznačný pro starší klisny s diagnózou chronických děložních zánětů, děložních cyst apod.

   
návrat na titulní stránku